Povodom nedavnih izjava u javnosti od strane gradonačelnika Zrenjanina i rukovodioca JKP VIK Zrenjanin, objavljujemo pismo koje je Fabrika Vode uputila direktoru JKP VIK, gospodinu Predragu Bodirogi i gradonačelniku Zrenjanina, gospodinu Simu Salapuri.

Pismo prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Bodiroga,

Obraćamo Vam se u vezi Ugovora o pružanju usluga prečišćavanja vode za grad Zrenjanin br. JN 34/2014 zaključen između JKP Vodovod i Kanalizacija Zrenjanin, Ogranka Gruppo Zilio SPA, Fabrika Vode doo (raniji poslovni naziv: Gruppo Zilio doo) i Synertech doo, dana 12. februara 2015, sa svim dopunama i izmenama („Ugovor“).

Svesni smo da je JKP Zrenjanin nedavno javno objavio da smatra da je Ugovor između stranaka raskinut. Ovim pismom, Fabrika Vode po poslednji put odgovara na netačne i neosnovane navode JKP Zrenjanin pre pre pokretanje odgovarajućih sudskih postupaka i protiv JKP Zrenjanina i protiv Grada Zrenjanina. Štaviše, Fabrika Vode će inicirati i odgovarajuće krivične postupke protiv svih odgovornih lica u JKP Zrenjanin i Gradu Zrenjaninu.

1.      JKP Zrenjanin nije raskinuo Ugovor

Fabrika Vode je u svom pismu od 19 maja 2021. godine detaljno obrazložila da se Ugovor ne može smatrati raskinutim niti po osnovu relevantnih odredbi Ugovora niti u skladu sa Sporazumom zaključenim između stranaka 21. januara 2020. godine („Sporazum“)

Pre svega, suprotno vašim navodima, Ugovor nije mogao biti raskinut na osnovu Sporazuma jer je Fabika Vode ispunila svaku od obaveza iz Sporazuma, a posebno obaveza navedenih u članu 3 Sporazuma koje se tiču pitanja raskida Ugovora.

Na osnovu člana 3 Sporazuma Fabrika Vode se obavezala da:

  1. Postigne sporazum sa ERSTE BANK o redefinisanju roka dospelosti svojih kreditnih obaveza i da do 8. aprila 2020. godine nijedna obaveza neće biti proglašena dospelom,
  2. Izvrši uplatu i naruči novu količinu svih hemikalija potrebnih za tretman vode u postrojenju;
  3. Avansira i naruči smolu koja je neophodna radi otklanjanja posledica povećane obojenosti tretirane vode; i
  4. Pokrene rad postrojenja.

Fabrika Vode je ispunila sve svoje obaveze predviđene ovim članom. Konkretno:

  1. ERSTE BANK na 8. april 2021. godine nije proglasila niti jedno od svojih potraživanja kao dospelo,
  2. Sve potrebne hemikalije i smola potrebne za tretman vode su naručene, a nesporan dokaz je početak rada postrojenja, koje ne bi moglo da postigne kvalitet vode da nije nabavljena smola i hemikalije za proces prerade, o čemu Fabrika Vode poseduje i sve potrebne pisane dokaze;
  3. Postrojenje je pokrenuto kao što je predviđeno Sporazumom; i
  4. Kvalitet vode je bio u svemu u skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće.

S obzirom na sve navedeno, Ugovor nikako nije mogao biti raskinut krivicom Fabrike Vode na osnovu Sporazuma, već je Ugovor još uvek na snazi. Pored toga i iz Vašeg ponašanja se jasno moglo zaključiti da i Vi smatrate da Ugovor nije raskinut jer ste i nakon zaključenja Sporazuma plaćali fakture koje su Vam izdate na osnovu Ugovora, bez bilo kakvog prigovora na ime usluga koje su pružene od strane Fabrike Vode.

Pored toga, kako Ugovor nije raskinut po osnovu Sporazuma, Ugovor je jedino mogao biti raskinut na osnovu odgovarajućih odredbi o raskidu iz člana 18 Ugovora, a koje JKP Zrenjanin nije ispoštovao niti upotrebio.

Konkretno, na osnovu člana 18 Ugovora, ukoliko je JKP Zrenjanin smatrao da postoji određeno kršenje Ugovora od strane Fabrike Vode, JKP Zrenjanin je bio u obavezi da pismeno obavesti Fabriku Vode (kao izvršioca) o nameri da se raskine Ugovor ukoliko Fabrika Vode ne ispuni svoje obaveze iz Ugovora i takvo neispunjenje se nastavi 60 dana nakon pismenog obaveštenja. Međutim, JKP Zrenjanin nikada nije poslao ovakvo pismeno obaveštenje Fabrici Vode i samim tim nije postupio u skladu sa obaveznim ugovornim mehanizmom iz člana 18 Ugovora.

S obzirom na gore navedeno, u potpunosti osporavamo vaše navode da je Ugovor raskinut.

2.      JKP Zrenjanin je konstantno kršio Ugovor

Dodatno, ne samo da je Fabrika Vode kroz celokupan proces poslovanja sa JKP Zrenjanin postupala shodno obavezama iz Ugovora i Sporazuma, već je upravo JKP Zrenjanin svesno u više različitih navrata odbijao da ispuni ili postupao protivno svojim obavezama iz Ugovora, što Vam je vrlo dobro poznato. U svakom slučaju, u daljem tekstu ćemo Vam skrenuti pažnju na samo neka od Vaših postupanja koje predstavljaju blatantno kršenje Ugovora.

Najpre, JKP Zrenjanin od samog zaključenja Ugovora svesno postupa protivno članu 7 Ugovora i odbija plaćanje indeksacije cene, na koju je pri zaključenju Ugovora svesno pristalo, a što smo Vam do detalja obrazložili u opomeni pred utuženje. Pored toga, JKP Zrenjanin je konstantno kasnio sa plaćanjem po osnovu Ugovora i to tokom celokupnog trajanja poslovnog odnosa između stranaka. Dodatno, na osnovu člana 9.1 Ugovora ste upravo Vi imali obavezu ishodovanja potrebne investiciono tehničke dokumentacije, a što i dalje niste ispunili u celosti. Primera radi, zahtev za upotrebnu dozvolu predat je pre gotovo 2 godine, a po njemu još uvek nije odlučeno. Pored toga, u članu 10.1 Ugovora ste svesno naveli da je kapacitet snabdevanja JKP Zrenjanin 520 l/s, dok je zapravo maksimalan kapacitet JKP Zrenjanin bio 320 l/s, zbog čega je Fabrika Vode o svom trošku (iako na to nije bila obavezana ali je učinila radi nastavka dalje saradnje) morala da uveća kapacitete rezervoara čiste vode i zbog čega je i dolazilo do najvećeg broja problema vezanih za isporuku čiste pijaće vode. S tim u vezi, Fabrika Vode je u više odvojenih navrata zahtevala da postupite u skladu sa obavezom iz člana 10.3 Ugovora i dostavite analizu sirove vode, što ste svaki put odbijali da učinite. Dodatno, sirova voda koju je JKP Zrenjanin dostavljao Fabrici Vode nije bila dogovorenog kvaliteta iz Ugovora jer je konstantno sadržala veću količinu metana nego što je propisano zakonom i Ugovorom. Pored svega navedenog, član 12.2.3 Ugovora predviđa najmanje dva merenja ako se ispostavi da kvalitet dostavljene vode nije u skladu sa Pravilnikom, pa tek onda daje pravo JKP Zrenjanin na suspenziju plaćanja usluge. Međutim, JKP Zrenjanin niti jednom nije postupio u skladu sa propisanom procedurom već je odmah odbijao plaćanje, na šta nije imao pravo na osnovu Ugovora, a takođe je odlučio da ne plaća usluge na svako i najmanje odstupanje od kvaliteta zadatog pravilnikom, iako takvo odstupanje nije moglo biti od značaja. Na kraju, upravo je JKP Zrenjanin prekršio obavezu da dostavi ugovorenu garanciju u skladu sa članom 5 Sporazuma.

Navedena kršenja ugovornih odredaba su samo neki od postupaka JKP Zrenjanina a i pored kojih je Fabrika Vode nastavila da pruža usluge i učinila sve u svojoj moći kako bi Ugovor ostao na snazi i kako bi se saradnja između ugovornih strana nastavila, a građanima Zrenjanina bio rešen dugogodišnji problem.

3.      Obaveštenje o raskidu Ugovora

Član 19, stav 2 Ugovora propisuje da u slučaju bilo kakvog kršenja Ugovora od strane JKP Zrenjanin, Fabrika Vode ima pravo da obavesti JKP Zrenjanin o nameri da raskine Ugovor i da će Ugovor biti raskinut u slučaju da JKP Zrenjanin odmah ne ispuni sve svoje obaveze iz Ugovora i ukoliko se neispunjenje nastavi 60 dana nakon pismenog obaveštenja poslatog od strane Fabrike Vode. Fabrika Vode je u sekciji 2 ovog pisma detaljno obrazložila brojna, konstantna kršenja Ugovora od strane JKP Zrenjanin.

Fabrika Vode ovim pismom obaveštava JKP Zrenjanin o nameri da raskine Ugovor zbog kršenja ugovornih odredbi od strane JKP Zrenjanin, a u skladu sa članom 19, stav 2 Ugovora. Dodatno, Fabrika Vode zahteva da JKP Zrenjanin odmah ispuni sve svoje obaveze iz Ugovora. Konkretno, Fabrika Vode zahteva da JKP Zrenjanin bez odlaganja počne sa snabdevanjem pitke vode koja će biti prečišćena u fabrici. Dodatno, Fabrika  Vode zahteva da JKP Zrenjanin plati iznos od RSD 101.326.791,8 Fabrici Vode sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Ovaj ukupan iznos obaveze JKP Zrenjanin se sastoji iz iznosa od RSD 42,482,103.02 u vezi dospelog duga za prethodno neplaćene fakture a na ime izvršenih a neplaćenih usluga prerađene vode kao i iz iznosa od RSD 58,844,687 u vezi dospelog duga za garantovanu isplatu usluge za preradu od od najmanje 6,500,000.00 m3 pijaće vode na godišnjem nivou.

U slučaju da JKP Zrenjanin ne ispuni sve obaveze iz Ugovora i ne isplati dospeo iznos duga prema Fabrici Vode, Fabrika vode će u roku od 15 dana od dana kada JKP Zrenjanin primi ovo pismo pokrenuti sudski postupak radi naknade štete koja će takođe uključivati i izgubljenu dobit Fabrike Vode kao i naknadu pretrpljene štete koja je bila posledica eksplozije u fabrici a za koju je odgovoran JKP Zrenjanin.

Za sva dalja pitanja ili informacije Vam stojimo na raspolaganju.